วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ


       เมื่อวันที่ 25- 29 พฤษภาคม 2555 นายวันชัย  ธงภักดิ์ หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเขาพระงาม ได้มีการจัดการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ขึ้น โดยมีแนวคิดในการพัฒนาผู้สูงอายุว่า สังคมผู้สูงอายุที่กำลัง จะเกิดขึ้นในสังคมไทย หมายถึงสังคมที่มีคนที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นและคนเหล่านั้นอาจจะถูกเลิกจ้าง งานเพราะเกณฑ์ทางอายุที่กำหนดไว้เช่น 55 หรือ 60 ปี เป็นต้น แต่ในปัจจุบันความเจริญทางการแพทย์ และลักษณะงานที่เป็นวิชาชีพชั้นสูงไม่ต้องใช้แรงมากในการทำงานจึงไม่ทำให้ ผู้ที่ทำงานมีร่างกายทรุดโทรมไปตามวัยอย่างมากเช่นแต่ก่อน คนที่เกษียณอายุราชการในบางตำแหน่งงานเป็นตัวอย่างที่ดี แม้มีอายุ 60 ปีแล้วยังแข็งแรงและสามารถทำงานได้อย่างดีด้วยประสบการณ์และความรู้ที่มี อยู่ ถ้าสังคมไม่นำทรัพยากรบุคคลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ก็นับว่าน่าเสียดาย
แต่สำหรับผู้ที่ต้องการเลือกอาชีพทำหลังจากที่ต้องออกจากงานที่เคยทำอยู่เพราะ เกณฑ์อายุบังคับไว้จึงเป็นกระบวนการที่จะทำให้บุคคลเหล่านั้นสามารถใช้ชีวิต อย่างมีความสุข และอาจจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในการมีชีวิตช่วงวัยที่เข้าสู่วัยชราใน สังคมที่ยึดถืองานเป็นสำคัญนี้ได้ ถ้าบุคคลสามารถเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม บุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จก้าวหน้าในอาชีพนั้นได้อีก แต่ถ้าเลือกอาชีพไม่เหมาะสม นอกจากจะไม่สามารถสนองความต้องการของตนเอง และความภูมิใจในอาชีพตนแล้ว ยังมีแนวโน้มที่จะประสบความล้มเหลว และไม่สามารถปรับตัวเองเข้ากับอาชีพนั้นได้ ทั้งนี้รวมถึงทุกเพศทุกวัยอีกด้วย ไม่จำกัดเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องการเริ่มต้นใหม่เท่านั้น

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาพระงามเมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2555 นายวันชัย  ธงภักดิ์ หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม นำสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเขาพระงาม ออกพัฒนาตามโครงการจิตอาสาของคณะกรรมการสภาเ็กและเยาวชน โดยมีสมาชิกสภาเด็กเข้าร่วม เกือบครึ่งร้อยคน งานที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนสีสะพานข้ามคลองชลประทาน ปรับปรุงบูรณะศาลา sml ของหมู่บ้านทั้งหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 รวมถึงมีการปรับภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระงาม สร้างความประทับใจให้แก่ชุมชนเป็นอย่างมาก อย่างนี้ต้องมีการปรบมือและยกนิ้วให้ พร้อมกับขอกล่าว คำว่า "คุณยอดเยี่ยมจริง ๆ"

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ศึกษาดูงานกิจกรรมพัฒนาภาคเหนือตอนบน

นายวันชัย  ธงภักดิ์ หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเขาพระงาม ร่วมโครงการพัฒนาบุคคลากร โดยการศึกษาดูงานกิจกรรมการพัฒนาของภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย นำโดยนายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม เป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดทำโครงการดังกล่าว

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ศึกษาดูงานประเทศจีน

นายวันชัย  ธงภักดิ์ หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเขาพระงาม ร่วมทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการผังเมือง ที่เมืองจูไห่ และเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล และท่านนายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นายสุบรรณ  จิระพันธ์วิณิช เป็นผู้ควบคุมและดูแลตลอดการศึกษาดูงาน

วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง

นายวันชัย  ธงภักดิ์ หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม ร่วมกับนางขนิษฐา พุ่มประทีป หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาพระงาม ร่วมกันออกพื้นที่ตามโครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง จำนวน 17 ชุมชน ภายในเขตเทศบาล โดยเชิญคณะกรรมการจากชุมชนกองพัน ซบร. ซึ่งเป็นชุมชนที่ผ่านการประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการบูรณาการจัดการขยะระดับประเทศ มาให้ความรู้ด้านการบูรณาการขยะ การจัดตั้งธนาคารขยะ และการขยายสารอีเอ็ม ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก โดยมีประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนและผู้นำองค์กรชุมชนต่าง ๆ นำความรู้ไปใช้ จนสามารถจัดตั้งให้เป็นชุมชนต้นแบบตัวอย่าง รวม 2 ชุมชน คือชุมชนเขาพระงามที่ 9 หมู่ที่ 6 บ้านบ่อแก้ว และชุมชนเขาพระงามที่ 15 บ้านนา ขณะนี้กำลังขยายผลไปยังชุมชนต่าง ๆ อีก คาดว่าภายในปี 2554 จะจัดตั้งชุมชนต้นแบบได้ครบทุกชุมชนภายในเขตเทศบาล